top of page

Company Profile

BUNNITA FULL IDEA

Think & Creation

ย้อนหลังเมื่อ 20 ปีก่อน ที่ยังไม่มีการกำเนิดคำศัพย์ที่ว่า Organizer, Event ในวงการด้านการตลาด

เราเป็นคนหนึ่งที่เข้ามารับทำงานด้านการจัดงานแบบครบวงจรให้กับบริษัท ห้างร้าน ที่ต้องการ

จัดงานเปิดตัวสินค้า เปิดร้านใหม่ งานแต่งงาน งานจัดแสดงสินค้าและอื่นๆ

รวมทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ และต่อมาเราได้จัดตั้งสถานีวิทยุถึง 3 สถานีเพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพงาน

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับงานที่ดำเนินการ

เมื่อมาถึงจุดที่ต้องเติบโต

ด้วยศักยภาพของบุคคลากร เราออกแบบตกแต่งงานภายใน

งาน Display, Pavillon, Backphoto,นิทรรศการ, จัดงานแสดงสินค้า, งาน Otop,

.ให้เช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน Event ต่างๆ

รวมทั้งการจัดงานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี การแสดง แสง สี เสียง(Light & sound)

จนปัจจุบันเราได้ขอบเขตการทำงานมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจของเราเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการ

ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ให้บริการที่หลากหลายและครบวงจร

เราได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นทีมงานมืออาชีพ โปร่งใส มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง

 

Our Story

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย

มีบุคคลากร ซึ่งเป็นทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ

องค์กรขนาดใหญ่และนานาชาติ อาทิ งานออกแบบด้านโครงสร้าง งานก่อสร้าง  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  การออกแบบ 3 D,

Animation, Video Presentation  การออกแบบเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย 

ที่ปรึกษาองค์กร การออกแบบสื่อต่างๆ การออกแบบนวัตกรรม ให้บริการแก่ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างมาแล้ว

จากประสบการณ์การทำงานและบุคคลากรที่ชำนาญการและมีคุณภาพ ทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย

สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพในหลายๆด้าน รวมทั้งมีแนวคิดใหม่ๆเสมอไม่ซำ้ใคร

มีวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคพิเศษ เนรมิตสร้างสรรค์ ที่พร้อมดำเนินการ

ประสานการสร้างพันธมิตร และความร่วมมือเครื่อข่ายการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

Agency ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ยานพาหนะ รวมทั้งผู้เชี่ยงชาญเฉพาะด้านอื่นๆ

งานด้าน Public Relations ประสานโดยตรงกับหน่วยงานองคืสื่อ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและชัดเจน

ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

bottom of page