top of page

งาน Exhibition และ Event ใครว่าไม่ต่างกัน

                 งาน Exhibition เป็นงานขนาดใหญ่ ที่มีผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าร่วมงาน มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเข้าร่วมงาน จำนวนวันที่จัดงานประมาณ 5 ถึง 15 วัน แล้วแต่งบประมาณของผู้จัดงาน ส่วนสถานที่จัดงานมีทั้ง IN DOOR และ OUT DOOR งาน

IN DOOR มักจะจัดในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นส่วนใหญ่  งาน OUT DOOR

มีทั้งอาคารที่ไม่ติดแอร์  และอาคารติดแอร์  ปัจจุบันอาคารติดแอร์จะได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานมากกว่าเพราะมีอากาศเย็นเหมาะแก่การเดินช้อปมากกว่า มีสินค้าหลากหลายชนิด มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีดารา มีการแสดงจากศิลปิน ดึงดูดให้มีคนเข้าชมงานมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง

                 งาน Event เป็นกิจกรรมการตลาดขนาดเล็ก เป็นลักษณะกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่ายสินค้า  เปิดตัวสินค้า แจกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น อาจมีผู้จัดงานเพียงรายเดียว หรือสองรายเท่านั้นที่มาร่วมจัดงาน จำนวนวันที่จัดงานก็น้อยวัน อาจจะวันเดียวหรือไม่ก็ไม่เกินสามวัน จำนวนคนเข้าร่วมงานไม่มากนัก อาจกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละงานไป

bottom of page