top of page

5 ทักษะที่ต้องมี

ในยุคที่โลกหมุนเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่ฉับไว ทำให้เราต้องวิ่งตามให้ทัน ถ้าเช่นนั้นเรา

ก็จะเป็นคนตกยุค ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มองหาอนาคตไม่เจอ จึงต้องมี 5 ทักษะที่สำคัญ

1. ปรับตัวให้เร็ว คิดใหม่ทำใหม่ อย่าจมปรักกับความคิดเก่า สำเร็จเดิมๆ มองหาสิ่งใหม่

คิดวิธีใหม่ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม พลิกแพลงศึกษา ยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้น

2. ตัดสินใจให้เร็ว ปัจจุบันมีแหล่งขึ้อมูลมากมายที่พร้อมจะให้เราเข้าไปค้นหาข้อมมูล

ทุกด้านที่อยากจะรู้ เหลือแต่เราเท่านั้นที่จะตัดสินใจเข้าไปค้นหาหรือไม่ แล้วตัดสินใจเลือก

แนวทางที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด พิจารณาตัดสินใจให้รอบครอบ รวดเร็ว ถูกต้อง

3. ทำงานให้เร็ว เพื่อให้ทันกับความต้องการ เราจึงต้องทำอย่างรวดเร็ว แต่แม่นยำ

ไม่ผิดพลาดเป็นมืออาชีพ พร้อมจะเพิ่มแรงงาน เพิ่มคน อุปกรณ์ เครื่องมือ ทักษะในทุกด้าน

และมีการบริหารงานที่ดี

4. ประสารงานให้เร็ว การสื่อสาร การประสานงานนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ใครมีทักษะความ

สามารถในการสื่อสารย่อมได้เปรียบสามารถประสานความร่วมมือได้ดี เจรจาต่อรองให้ได้

ประโยชน์สูงสุด และเป็นประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่าย

5. สร้างสรรค์ให้เร็ว องค์ความรู้ ประสบการณ์ การแสวงหาสิ่งใหม่ จะนำมาซึ่งข้อมูลใน

การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่นำมาให้เราแก้ปัญหา สร้างการบริการ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page